Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด (17 ม.ค. 2563)  
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน... (16 ม.ค. 2563)  
นำส่งเงินค่าใบอนุญาตสุรา ประจำเดือนธันวาคม 2562 (อด 0023.5/ว45 ลว.16 ม.ค. 2563) (16 ม.ค. 2563)  
แจ้งการโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น ประจำเดือนธัน... (16 ม.ค. 2563)
แจ้งประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง ความโปร่งใสในการก่อสร้างภ... (16 ม.ค. 2563)
แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ... (16 ม.ค. 2563)
แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม... (14 ม.ค. 2563)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข... (10 ม.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละ... (10 ม.ค. 2563)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข... (10 ม.ค. 2563)
อัตราราคางานต่อหน่วย แจ้งยกเลิก บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วยฉบับเดือนธันวาคม 2561 โ... (10 ม.ค. 2563)
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ อปท. (09 ม.ค. 2563)
การลงทะเบียนกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Wel... (09 ม.ค. 2563)
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบป... (09 ม.ค. 2563)
โอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่4/2562 (อด 0023.... (09 ม.ค. 2563)
โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว164 ลว.8 ม.ค. ... (09 ม.ค. 2563)
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (... (09 ม.ค. 2563)
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อด 0023.5/455 ลว... (09 ม.ค. 2563)
โอนเงินรายได้ที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 (อด 0023.5/453 ลว.8 ม.ค. ... (09 ม.ค. 2563)
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน พฤศจิกายน 2562 (อด 0023.5/ว14 ลว.8 ม.ค.... (08 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (20 ม.ค. 2563)  
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนธันวาคม ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ... (14 ม.ค. 2563)  
อบต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไ... (08 ม.ค. 2563)  
อบต.สร้างก่อ อ.กุดจับ ขอหารือการจัดงานประเพณี (08 ม.ค. 2563)
ทต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด... (03 ม.ค. 2563)
ทต.พันดอน และ ทต.กงพานพันดอน อ.กุมภวาปี การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามร... (03 ม.ค. 2563)
ทต.บ้านโคก อ.สร้างคอม การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไ... (03 ม.ค. 2563)
ทต.สร้างคอม อ.สร้างคอม การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด... (03 ม.ค. 2563)
ทต.คำบง อ.บ้านผือ การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่... (03 ม.ค. 2563)
ทม.โนนสูง-น้ำคำ อ.เมืองฯ การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมห... (03 ม.ค. 2563)
ทม.บ้านดุง อ.บ้านดุง การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไท... (03 ม.ค. 2563)
อบต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไ... (03 ม.ค. 2563)
อบต.สร้างก่อ อ.กุดจับ การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไ... (03 ม.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.24 ธันวาคม 2562) (27 ธ.ค. 2562)
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อง... (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศ ก อบต.จังหวัดอุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคัดเลือกเปลี่ยนสา... (11 ธ.ค. 2562)
อ.พิบูลย์รักษ์ อบต.นาทราย การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่า... (27 พ.ย. 2562)
อ.พิบูลย์รักษ์ อบต.บ้านแดง และอบต.ดอนกลอย การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตา... (27 พ.ย. 2562)
อ.ทุ่งฝน อบต.นาชุมแสง การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วย... (27 พ.ย. 2562)
อ.บ้านผือ อบต.โนนทอง การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยก... (27 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (02 เม.ย. 2562)  
การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (02 ต.ค. 2561)  
กำหนดราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปี 2560 (ITA) ลว... (04 ก.ค. 2560)  
test (28 มิ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 (12 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลนครอุดรธานีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลเวียงคำ ประกาศกวดราคาจ้าง (24 มี.ค. 2560)
อบต.เสอเพลอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น กั้นลำห้วยสามพาด หมู่ 11 (24 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (07 มี.ค. 2560)
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (07 มี.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังทอง(แห่งใหม่)ด้วยวิธีการทางอิเล็ก... (07 มี.ค. 2560)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุดรธานี สอบราคา จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ... (03 พ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี (03 พ.ย. 2559)
การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... (28 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (28 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทมนางาม ม.1 ทมนาดี ม.4 (25 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง ม.5 (25 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพธิ์ท่าเมือง ม.7 (25 ต.ค. 2559)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th