Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับนัฐวิสาหกิจ (อด0023.5/ว5250 ลว.26 มีนาคม... (26 มี.ค. 2562)  
แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับนัฐวิสาหกิจ (อด0023.5/392 ลว.26 มีนาคม 6... (26 มี.ค. 2562)  
การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง (อด0023.5/ว 39... (26 มี.ค. 2562)  
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ (อด0023.5/ว1628... (25 มี.ค. 2562)
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ (อด0023.5/ว386 ... (25 มี.ค. 2562)
การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง (อด0023.5/ว 38... (25 มี.ค. 2562)
การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง (อด0023.5/ว 38... (25 มี.ค. 2562)
การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง (อด0023.5/ว 38... (25 มี.ค. 2562)
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อด 0023.5/ว1613 ลว.25 มีนาคม 62 ด่วนที่สุด) (25 มี.ค. 2562)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ (อด.0023.... (25 มี.ค. 2562)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (อด.0023.5/ว 1604 ลว.25 มีนาค... (25 มี.ค. 2562)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (อด 0023.5/ว1605 ลว.25 มีนาคม... (25 มี.ค. 2562)
ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (อด 0023.5/378 ลว.25 ม... (25 มี.ค. 2562)
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคกลางกนมบัญชีกลาง (อด 0023.5/375 ลว.25 มีนาค... (25 มี.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding (อด.0023.5/376 ลว.25 มีนาคม 62) (25 มี.ค. 2562)
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 256... (22 มี.ค. 2562)
แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (19 มี.ค. 2562)
การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธ... (19 มี.ค. 2562)
ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด ๐๐๒๓.๕/ว๓๕๒ ลว... (19 มี.ค. 2562)
ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๕๑ ล... (19 มี.ค. 2562)
Responsive image
ประชาสัมพันธ์
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อ... (11 มี.ค. 2562)  
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่... (15 ก.พ. 2562)  
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนธันวาคม ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ... (16 ม.ค. 2562)  
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... (14 ธ.ค. 2561)
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อง... (12 ธ.ค. 2561)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ... (28 พ.ย. 2561)
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (28 พ.ย. 2561)
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 (18 พ.ย. 2561)
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ... (18 พ.ย. 2561)
งบการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ... (19 ม.ค. 2561)
งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหว... (15 ธ.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุด... (14 พ.ย. 2560)
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุ... (27 ต.ค. 2560)
งบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหัดอุด... (11 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (09 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand Local government summit 2017 (06 ต.ค. 2560)
ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ ของสำนักงานส่ง... (28 ก.ย. 2560)
ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ... (28 ก.ย. 2560)
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (ที่ อด 0023.5/667 ลว.12 ก.ย. 2560) (12 ก.ย. 2560)
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ... (06 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (02 ต.ค. 2561)  
กำหนดราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปี 2560 (ITA) ลว... (04 ก.ค. 2560)  
test (28 มิ.ย. 2560)  
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 (12 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลนครอุดรธานีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลเวียงคำ ประกาศกวดราคาจ้าง (24 มี.ค. 2560)
อบต.เสอเพลอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น กั้นลำห้วยสามพาด หมู่ 11 (24 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (07 มี.ค. 2560)
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (07 มี.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังทอง(แห่งใหม่)ด้วยวิธีการทางอิเล็ก... (07 มี.ค. 2560)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุดรธานี สอบราคา จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ... (03 พ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี (03 พ.ย. 2559)
การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... (28 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (28 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทมนางาม ม.1 ทมนาดี ม.4 (25 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง ม.5 (25 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพธิ์ท่าเมือง ม.7 (25 ต.ค. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ (07 ก.ย. 2559)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th