Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกค... (19 ก.ค. 2561)  
การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. (18 ก.ค. 2561)  
การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ... (18 ก.ค. 2561)  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2561 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ไต... (18 ก.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2561 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ ไตรมาส ... (18 ก.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2561 เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อ... (18 ก.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2561 เงินอุดหนุนสำหรับข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเ... (18 ก.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2561 เงินอุดหนุนจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษ... (18 ก.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2561 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ และผ... (18 ก.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2561 เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสฯ... (18 ก.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2561 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. งวด... (18 ก.ค. 2561)
แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเพิ่มหรือลดค่า... (18 ก.ค. 2561)
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า (ด่ว... (18 ก.ค. 2561)
แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจั... (18 ก.ค. 2561)
แจ้งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวของราชการฯ (ที่ อด 0023.5/ว 755 ลว. 16 ก.ค. 61) (18 ก.ค. 2561)
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2561 (อด 0023.5/ว 754 ลว. 16 ก.... (18 ก.ค. 2561)
การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (17 ก.ค. 2561)
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน) (17 ก.ค. 2561)
การจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (16 ก.ค. 2561)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 ... (16 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปี 2560 (ITA) ลว... (04 ก.ค. 2560)  
test (28 มิ.ย. 2560)  
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 (12 เม.ย. 2560)  
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลนครอุดรธานีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลเวียงคำ ประกาศกวดราคาจ้าง (24 มี.ค. 2560)
อบต.เสอเพลอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น กั้นลำห้วยสามพาด หมู่ 11 (24 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (07 มี.ค. 2560)
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (07 มี.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังทอง(แห่งใหม่)ด้วยวิธีการทางอิเล็ก... (07 มี.ค. 2560)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุดรธานี สอบราคา จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ... (03 พ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี (03 พ.ย. 2559)
การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... (28 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (28 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทมนางาม ม.1 ทมนาดี ม.4 (25 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง ม.5 (25 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพธิ์ท่าเมือง ม.7 (25 ต.ค. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ (07 ก.ย. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ (31 ส.ค. 2559)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th