Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2562 (อ... (11 ธ.ค. 2562)  
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข... (09 ธ.ค. 2562)  
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข... (09 ธ.ค. 2562)  
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... (06 ธ.ค. 2562)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (... (03 ธ.ค. 2562)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ... (02 ธ.ค. 2562)
แจ้งผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ปี 2562 (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว1355 ลว.29... (29 พ.ย. 2562)
แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน (ด่วน... (29 พ.ย. 2562)
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (ด... (28 พ.ย. 2562)
แจ้งรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและกา... (26 พ.ย. 2562)
การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 (อด 0023.5/ว1342 ลว.26 พ.ย. 256... (26 พ.ย. 2562)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูล... (26 พ.ย. 2562)
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ... (25 พ.ย. 2562)
เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการตามโครงการ "ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" จังห... (25 พ.ย. 2562)
(แต่งตั้งกรรมการ) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (25 พ.ย. 2562)
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (25 พ.ย. 2562)
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22 พ.ย. 2562)
วุฒิบัตรประกอบการจัดทำวิทยฐานะโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกา... (22 พ.ย. 2562)
แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน (22 พ.ย. 2562)
การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลในปีการผลิ... (22 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ก อบต.จังหวัดอุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคัดเลือกเปลี่ยนสา... (11 ธ.ค. 2562)  
อ.พิบูลย์รักษ์ อบต.นาทราย การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่า... (27 พ.ย. 2562)  
อ.พิบูลย์รักษ์ อบต.บ้านแดง และอบต.ดอนกลอย การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตา... (27 พ.ย. 2562)  
อ.ทุ่งฝน อบต.นาชุมแสง การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วย... (27 พ.ย. 2562)
อ.บ้านผือ อบต.โนนทอง การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยก... (27 พ.ย. 2562)
ประกาศก.ท.จ.อุดรธานี ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล... (15 พ.ย. 2562)
การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ... (08 พ.ย. 2562)
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่... (08 พ.ย. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณส... (08 พ.ย. 2562)
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563 (08 พ.ย. 2562)
เปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขอ... (08 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภ... (11 ต.ค. 2562)
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกันยายน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ... (10 ต.ค. 2562)
ประกาศก.ท.จ.อุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล สายงานประเภทท... (09 ต.ค. 2562)
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนั... (07 ต.ค. 2562)
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ... (02 ต.ค. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลว.30 ก.ย. 2562) (30 ก.ย. 2562)
ประกาศก.ท.จ.อุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนัก... (09 ก.ย. 2562)
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนสิงหาคม ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ... (09 ก.ย. 2562)
ประกาศก.ท.จ.อุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล สายงานประเภทท... (14 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (02 เม.ย. 2562)  
การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (02 ต.ค. 2561)  
กำหนดราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปี 2560 (ITA) ลว... (04 ก.ค. 2560)  
test (28 มิ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 (12 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลนครอุดรธานีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลเวียงคำ ประกาศกวดราคาจ้าง (24 มี.ค. 2560)
อบต.เสอเพลอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น กั้นลำห้วยสามพาด หมู่ 11 (24 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (07 มี.ค. 2560)
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (07 มี.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังทอง(แห่งใหม่)ด้วยวิธีการทางอิเล็ก... (07 มี.ค. 2560)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุดรธานี สอบราคา จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ... (03 พ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี (03 พ.ย. 2559)
การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... (28 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (28 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทมนางาม ม.1 ทมนาดี ม.4 (25 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง ม.5 (25 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพธิ์ท่าเมือง ม.7 (25 ต.ค. 2559)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th