Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า (20 มี.ค. 2561)  
การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 มี.ค. 2561)  
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้ อบจ. (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/... (18 มี.ค. 2561)  
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2561 (ด่วนที่ส... (18 มี.ค. 2561)
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/ว 3... (18 มี.ค. 2561)
ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสน... (18 มี.ค. 2561)
การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (อด 0023.5/ว 1357 ลว. 16 มี.ค. 61) (18 มี.ค. 2561)
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อด 0023.5/ว 1358 ลว. 16 มี.ค. 61) (18 มี.ค. 2561)
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ... (16 มี.ค. 2561)
แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (15 มี.ค. 2561)
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (15 มี.ค. 2561)
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 (15 มี.ค. 2561)
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้ส... (15 มี.ค. 2561)
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่... (15 มี.ค. 2561)
การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (15 มี.ค. 2561)
การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 มี.ค. 2561)
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด (14 มี.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลสนามเด็กเล่นในการดูแลของ อปท. (14 มี.ค. 2561)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกคร... (14 มี.ค. 2561)
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560... (14 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

(19 มี.ค. 2561)  

(19 มี.ค. 2561)  

(19 มี.ค. 2561)  

(19 มี.ค. 2561)

(19 มี.ค. 2561)

ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจัง... (19 มี.ค. 2561)

22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0... (22 ก.พ. 2561)

21 กุมภาพันธ์ 2561. เวลา... (21 ก.พ. 2561)

สถจ.อุดรธานี จัดประชุมคณะ... (16 ก.พ. 2561)

นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ... (09 ก.พ. 2561)

นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ... (08 ก.พ. 2561)

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้อง... (05 พ.ค. 2560)

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวล... (04 พ.ค. 2560)

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้อง... (20 เม.ย. 2560)

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้อง... (20 เม.ย. 2560)

สถจ.อุดรธานี จัดพิธีรดน้ำ... (20 เม.ย. 2560)

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้อง... (19 เม.ย. 2560)

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวล... (18 เม.ย. 2560)

สถจ.อุดรธานี จัดพิธีสงกรา... (14 เม.ย. 2560)

สถจ.อุดรธานี ร่วมพิธีวันท... (07 เม.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปี 2560 (ITA) ลว... (04 ก.ค. 2560)  
test (28 มิ.ย. 2560)  
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 (12 เม.ย. 2560)  
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลนครอุดรธานีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลเวียงคำ ประกาศกวดราคาจ้าง (24 มี.ค. 2560)
อบต.เสอเพลอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น กั้นลำห้วยสามพาด หมู่ 11 (24 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (07 มี.ค. 2560)
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (07 มี.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังทอง(แห่งใหม่)ด้วยวิธีการทางอิเล็ก... (07 มี.ค. 2560)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุดรธานี สอบราคา จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ... (03 พ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี (03 พ.ย. 2559)
การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... (28 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (28 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทมนางาม ม.1 ทมนาดี ม.4 (25 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง ม.5 (25 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพธิ์ท่าเมือง ม.7 (25 ต.ค. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ (07 ก.ย. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ (31 ส.ค. 2559)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th