Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
นายเสมา สุวรรณแสง
ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นางพัชรี วรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน อำเภอเมืองอุดรธานี
Responsive image
นางคูณ หงษาคำ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน อำเภอเมืองอุดรธานี
Responsive image
นายสุรพล เปรมปรีดิ์
ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ นิติกรชำนาญการ
Responsive image
นายบุญเรือง นวลจำรัส
ท้องถิ่นอำเภอภุมภวาปี นิติกรชำนาญการ
Responsive image
นางนภาภรณ์ ผลสว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน อำเภอภุมภวาปี
Responsive image
นายสมโภชน์ พิทักษ์ผล
ท้องถิ่นอำเภอบ้านดุง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นายวัฒนชัย เหล่าโพธิ์ชัย
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน อำเภอบ้านดุง
Responsive image
นายยศพล ชูศรี
ท้องถิ่นอำเภอหนองหาน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นายนคร ประสมศรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน อำเภอหนองหาน
Responsive image
น.ส.สุจิตรา บุญวิเศษ
ท้องถิ่นอำเภอเพ็ญ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นายนินนาท พรเรืองวงศ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน อำเภอเพ็ญ
Responsive image
นายธีรวัฒน์ สนิทชน
ท้องถิ่นอำเภอโนนสะอาด นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นายองอาจ เพชรศรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน อำเภอโนนสะอาด
Responsive image
นายจำลอง ขินานา
ท้องถิ่นอำเภอศรีธาตุ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นางเอ็มอร มะโนมัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน อำเภอศรีธาตุ
Responsive image
นางมยุรี แปรงศรี
ท้องถิ่นอำเภอหนองวัวซอ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นายสมชาติ วารีรินสิริ
ท้องถิ่นอำเภอกุดจับ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นายชาตรี เจริญชนม์
ท้องถิ่นอำเภอวังสามหมอ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นายสมใจ หาญวงศ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน อำเภอวังสามหมอ
Responsive image
นายอัครพล เถาวัลย์ราช
ท้องถิ่นอำเภอน้ำโสม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นายฉัตรวิชญ์ ลัดดารักษ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน อำเภอน้ำโสม
Responsive image
นายสมชัย แสนวันดี
ท้องถิ่นอำเภอไชยวาน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นายปิยะ หังษาบุตร
ท้องถิ่นอำเภอทุ่งฝน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นางรัชฏาพร มงคลสวัสดิ์
ท้องถิ่นอำเภอหนองแสง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นายวรพันธ์ ศรีไตรเรือง
ท้องถิ่นอำเภอสร้างคอม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นางธัญกร กาลวิบูลย์
ท้องถิ่นอำเภอนายูง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
น.ส.สุภาภรณ์ ชัยประสานสินธุ์
ท้องถิ่นอำเภอพิบูลย์รักษ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นางบัวชมพู อรทัย
ท้องถิ่นอำเภอกู่แก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นางเกศรินทร์ ภูกิจ
ท้องถิ่นอำเภอประจักษ์ ศิลปาคม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th