Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
10 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี (ลว.10 มีนาคม 2563)
14 ก.พ. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการกรณีที่อบต.ร้องขอให้ ก.อบต.จ.อุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกแทน ระหว่างวันที่ 9 - 20 มี.ค. 63
13 ก.พ. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี (ลว.13 กุมภาพันธ์ 2563)
29 ม.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 2
27 ม.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20 ม.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)
14 ม.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนธันวาคม ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี (ลว.14 มกราคม 2563)
08 ม.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี อบต.สร้างก่อ อ.กุดจับ ขอหารือการจัดงานประเพณี
08 ม.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี อบต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th