Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 พ.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.โนนทอง การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
27 พ.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี อ.ทุ่งฝน อบต.นาชุมแสง การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
27 พ.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี อ.พิบูลย์รักษ์ อบต.บ้านแดง และอบต.ดอนกลอย การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
27 พ.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี อ.พิบูลย์รักษ์ อบต.นาทราย การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
15 พ.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศก.ท.จ.อุดรธานี ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล สายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการกรณีที่เทศบาลร้องขอให้ ก.ท.จ.อุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกแทน (ทต.อูบมุง และ ทต.บ้านยวด 4-19 ธ.ค. 62)
08 พ.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี เปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 พ.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563
08 พ.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" ปี 2562
08 พ.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี (ลว.8 พฤศจิกายน 2562)
08 พ.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th