Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ก.ย. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การตรวจสอบงบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อด 0023.5/13860 ลว.9 กันยายน 2564)
03 ก.ย. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี อบต.บ้านผือ อ.บ้านผือ การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ
02 ก.ย. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกจการเทศบาล (ที่ อด 0023.3/ว 4488 ด่วนที่สุด ลว. 2 กันยายน 2564)
02 ก.ย. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ที่ อด 0023.3/ว 4504 ด่วนที่สุด ลว.2 กันยายน 2564)
02 ก.ย. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ขอแจ้งรายชื่อตำบลเป้าหมายดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2564 (ที่ อด 0023.3/ว4505 ด่วนที่สุด ลว. 2 กันยายน 2564)
02 ก.ย. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ทต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ
31 ส.ค. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ทต.กู่แก้ว อ.กู่แก้ว ขออนุมัติการทำกิจการนอกเขตเทศบาล
31 ส.ค. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี อบต.หนองแวง อ.บ้านผือ การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ
30 ส.ค. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) (ด่วนที่สุด อด 0023.3/ว4420 ลว.30 ส.ค. 2564)
27 ส.ค. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ทต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : udn@dal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th