Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.พ. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
14 ก.พ. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2561)และไตรมาส 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) ที่ อด 0023.2/ว775 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2561
14 ก.พ. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี งบการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
14 ก.พ. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง การเบิกจ่ายเงิน และการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อด 0023.5/2308 ลว.12 ก.พ. 2561)
12 ก.พ. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560
12 ก.พ. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ของ อปท.
12 ก.พ. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ก.พ. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ขอเชิญร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 ก.พ. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชาสัมพันธ์งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ที่ อด 0023.1/ว163
12 ก.พ. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การดำเนินการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th