Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการนำส่งเงินรายได้ค่าปรับผิดสัญญา รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า และรายได้อื่นๆ (อด 0023.5/ว.4218 ลว.19 ส.ค. 61)
30 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แบบ excel รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า และรายได้อื่นๆ (อด 0023.5/ว.4218 ลว.19 ส.ค. 61)
19 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งโอนเงินนิติกรรมที่ดิน (อด 0023.5/ว 1134 ลว. 19 ต.ค. 61)
19 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561
19 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
19 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
19 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผุ้เชี่ยงชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว5087 ลว.19 ต.ค. 2561)
19 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด (อด 0023.5/ว5097 ลว.19 ต.ค. 61)
19 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ขอความร่วมมือสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
19 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การลงทะเบียนโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th