Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.พ. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
12 ก.พ. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (อด.0023.5/ว799 ลว. 12 ก.พ. 2562)
12 ก.พ. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี ฯ (อด.0023.5/ว801 ลว. 12 ก.พ. 2562)
12 ก.พ. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อด.0023.5/ว802 ลว. 12 ก.พ. 2562)
12 ก.พ. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ ด่วนที่สุด (อด.0023.5/ว803 ลว. 12 ก.พ. 2562)
12 ก.พ. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมาย ฯ ด่วนที่สุด (อด.0023.5/2690 ลว. 12 ก.พ. 2562)
12 ก.พ. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯ (อด.0023.5/ว810 ลว. 12 ก.พ. 2562)
12 ก.พ. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อด.0023.5/ว813 ลว. 12 ก.พ. 2562)
12 ก.พ. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด ฯ (อด.0023.5/ว811 ลว. 12 ก.พ. 2562)
12 ก.พ. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อด.0023.5/ว812 ลว. 12 ก.พ. 2562)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th