Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 มี.ค. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว204 ลว.1 มีนาคม 2564)
01 มี.ค. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว 1145 ลว.1 มีนาคม 2564)
25 ก.พ. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 (อด 0023.5/ ว1116 ลว. 25 ก.พ. 2564)
22 ก.พ. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/ว 1044 ลว. 22 ก.พ. 64)
19 ก.พ. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2563 (อด 0023.5/ ว999 ลว. 19 ก.พ. 2564)
19 ก.พ. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว998 ลว.19 ก.พ. 64)
18 ก.พ. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2564 (อด0023.5/ว181 ลว. 18 ก.พ. 2564)
18 ก.พ. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ผ่านระบบ OR Payment (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/183 ลว. 18 ก.พ. 64)
17 ก.พ. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19 (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว 2865 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2564)
17 ก.พ. 2564 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/ว 962 ลว. 17 ก.พ. 64)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : udn@dal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th