Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ส.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน
17 ส.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 ส.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561
17 ส.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561
17 ส.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
17 ส.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย (อด 0023.5/ว 4001 ลว. 17 ส.ค. 61)
17 ส.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (อด 0023.5/ว 4000 ลว. 17 ส.ค. 61)
17 ส.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การกำหนดแผนออกตรวจจัดระเบียบสังคม (ด้านหอพัก) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ.2561
17 ส.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
16 ส.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ขอเชิญประชุมเสวนา เรื่อง " สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี "

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th