Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 เม.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFATES
18 เม.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) (อด 0023.5/ว2019 ลว.17 เม.ย. 2562)
18 เม.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2562 ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 3 (อด 0023.5/ว 2021 ลว. 17 เม.ย. 62)
18 เม.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 3 (อด 0023.5/ว 2020 ลว. 17 เม.ย. 62)
18 เม.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสฯ ไตรมาสที่ 3 (อด 0023.5/ว 2022 ลว. 17 เม.ย. 62)
18 เม.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2562 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ไตรมาส 3 (อด 0023.5/ว 2023 ลว. 17 เม.ย. 62)
18 เม.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3 (อด 0023.5/ว 2020 ลว. 17 เม.ย. 62)
18 เม.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งโอนจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเข้าบัญชี อบจ. (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/6455 ลว. 17 เม.ย. 62)
17 เม.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) (อด0023.5/ว1995 ลว.17 เมษายน 62)
17 เม.ย. 2562 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) (อด0023.5/ว1996 ลว.17 เมษายน 62)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th