Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อด 0023.5/ว4221 ลว.8 กรกฎาคม 2563)
02 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การประกาศอัราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor ใหม่(ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว667 ลว.1 กรกฎาคม 2563)
30 มิ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อด 0023.5/10914 ลว.30 มิถุนายน 2563)
30 มิ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 งวดที่ 5/2563(ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว4097 ลว.30 มิถุนายน 2563)
29 มิ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ(อด 0023.5/ว659 ลว.29 มิถุนายน 2563)
26 มิ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โอนเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2563 (อด 0023.5/ว653 ลว.26 มิ.ย. 2563)
23 มิ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว3922 ลว.23 มิ.ย. 2563)
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว3783 ลว.16 มิ.ย. 2563)
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (อด 0023.5/ว612 ลว.18 มิ.ย. 2563)
18 มิ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อด 0023.5/ว10390 ลว.18 มิ.ย. 2563)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th