Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ
18 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปี 2561
18 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ประจำปี 2561 สถานศึกษาปฐมวัย
18 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์
17 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว2088 ลว.6 ต.ค. 60)
17 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปี 2560 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว1971 ลว. 26 ก.ย. 60)
17 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและตรวจสอบกิจการ ปี 2561 (ที่ สอ.ปค. (ปส.)ว 1665/2560 ลว. 14 ก.ย. 60)
17 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ขอนำส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช" (ที่ กบข. 3050/ว5743/2560 ลว. 5 ก.ยข. 60)
17 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด มท 0803.3/ว1911 ลว.18 ก.ย. 60)
17 ต.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งบัญชีนวัตรกรรมไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2560 (ที่ อด 0023.5/822 ลว. 10 ต.ค. 60)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th