Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ท้องที่และท้องถิ่น ณ เวทีกลาง งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2560  ประเภทชายแข่งขันวันที่ 2 ธันวาคม 2560 
ประเภทหญิงแข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2560  และในรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 11 ธันวาคม  2560  เรื่มเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ธ.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)" (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/ว1055 ลว. 8 ธค. 60)
12 ธ.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2560
12 ธ.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
12 ธ.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561
07 ธ.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ พ.ศ. 2534 เดือน พ.ย. 60 ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว5425 ลว. 6 ธค. 60)
07 ธ.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2560 (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว5424 ลว. 6 ธ.ค. 60)
04 ธ.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ขอเชิญร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2560
01 ธ.ค. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2560
30 พ.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การดำเนินการตามโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
29 พ.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การสำรวจและบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจสินค้า/อาหาร/ที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th