Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพภูมิศาสตร์
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA อปท.
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ สถ.
พ.ร.บ./พ.ร.ฎ.
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย อปท.
ประกาศ ก.จังหวัดอุดรธานี
ก.อบจ.จังหวัดอุดรธานี
ก.เทศบาล จังหวัดอุดรธานี
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ก.ย. 2566 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ ประจำเดือน กันยายน 2566 (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว 5083 ลว.29 กันยายน 2566)
29 ก.ย. 2566 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ) เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว5085 ลว. 29 กันยายน 2566)
29 ก.ย. 2566 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ด่วนมาก อด 0023.5/ ว5086 ลว. 29 กันยายน 2566)
21 ก.ย. 2566 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว 1682 ลว.21 กันยายน 2565)
20 ก.ย. 2566 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว 1673 ลว.20 กันยายน 2566)
19 ก.ย. 2566 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว 4833 ลว.19 กันยายน 66)
19 ก.ย. 2566 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/ว 4834 ลว. 19 กันยายน 2566)
15 ก.ย. 2566 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (อด 0023.5/ ว 4758 ลว. 15 กันยายน 2566)
15 ก.ย. 2566 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อด 0023.5/ 15130 ลว.15 กันยายน 2566)
15 ก.ย. 2566 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ที่ อด 0023.5/ว 1635 ลว. 15 กันยายน 2566)

乌隆府地方行政促进办公室

Udon Thani City Hall, Athipbodi Road, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 邮政编码 41000
电话 : 0-4221-2567, 0-4224-9691 传真 :
0-4221-2598 电子邮件 : udn@dal.th.

技术支持 udonthanilocal.go. th