Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ธ.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี อบต.นางัว อ.น้ำโสม การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้อง(ฉบับที่ 4) 2561
02 ธ.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ทต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ) (หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/20276 ลว. 1 ธ.ค. 63)
01 ธ.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน(กรม)
01 ธ.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
30 พ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แนวทางการดำเนินการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
27 พ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2563
25 พ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว7060 ลว.24 พ.ย. 2563)
25 พ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว1215 ลว.25 พ.ย. 2563)
25 พ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว1216 ลว.25 พ.ย. 2563)
25 พ.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว7059 ลว.24 พ.ย. 2563)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : udn@dal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th