Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว2039 ลว.31 มีนาคม 2563)
31 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 256 (อด 0023.5/ว320 ลว.31 มีนาคม 2563)
31 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อด 0023.5/5808 ลว.31 มีนาคม 2563)
31 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด่วนที่สุด อด 0023.5/5809 ลว.31 มีนาคม 2563)
30 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ทต.นายูง อ.นายูง ขออนุมัติดำเนินการขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
27 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมของ อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ด่วนที่สุด 0023.4/ว1988 ลว. 27 มี.ค. 63
26 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว1946 ลว.26 มีนาคม 2563)
26 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา
26 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ด่วนที่สุด อด 0023.5/5541 ลว.26 มีนาคม 2563)
26 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนที่สุด อด 0023.5/5542 ลว.26 มีนาคม 2563)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th