Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพภูมิศาสตร์
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA อปท.
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ สถ.
พ.ร.บ./พ.ร.ฎ.
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย อปท.
ประกาศ ก.จังหวัดอุดรธานี
ก.อบจ.จังหวัดอุดรธานี
ก.เทศบาล จังหวัดอุดรธานี
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมการตรวจติดตามฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
Responsive image
  วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนมีนาคม 2566 ของเขตตรวจราชการที่ 10 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร  (โพธิ์ เนติโพธิ์) อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี        โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบดินทร์ เกษมศานติ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามฯ  
        ในการนี้ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ได้รายงานผลการตรวจติดตามฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       1.รายงานผลการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
       2. รายงานผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566