Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพภูมิศาสตร์
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA อปท.
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ สถ.
พ.ร.บ./พ.ร.ฎ.
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย อปท.
ประกาศ ก.จังหวัดอุดรธานี
ก.อบจ.จังหวัดอุดรธานี
ก.เทศบาล จังหวัดอุดรธานี
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Responsive image
 วันที่ 22-24 มกราคม 2566  นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และเพิ่มขีดความสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ แกรนด์ ปา โฮเทล  แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เชียงใหม่ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
       
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566