Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การสรรหา ผดด. ตามจำนวนอัตราที่ได้รับการจัดสรร

การสรรหา ผดด. ตามจำนวนอัตราที่ได้รับการจัดสรร

- ขั้นตอนการดำเนินการของ จังหวัด

     วันที่ 28  ก.ย.54   ก.อบต.จ. และ ก.ท.จ.อุดรธานี  พิจารณามีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อเป็นประธาน คณะกรรมการในการสรรหา ผดด.   หลังจากมีมติคัดเลือก จะแจ้งรายชื่อให้ อปท.ที่ได้รับการจัดสรรอัตรา ทราบ เพื่อ ให้ อปท. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบที่ ประกาศหลักเกณฑ์กำหนด
     วันที่ 29  ก.ย. 54 เวลา 10.30 -12.00  น. แจ้งแนวทางปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินการ ข้อกฏหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง ที่รับการอบรมสัมมนาที่จังหวัดจัดขึ้น
     วันที่  28 ก.ย. 54 ประชุมการดำเนินการ ข้อกฏหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

     สัปดาร์แรก ของต้นเดือน  ต.ต. 54  กำหนด ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.จังหวัดคัดเลือก ที่เป็นประธาน ทุกคน
     อนึ่ง ในการดำเนินการสรรหา ผดด. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขั้นได้ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จะจัดทำตัวอย่าง เช่น ปฏิทินแผนการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ประกาศรับสมัคร ประกาศผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายช่อผู้ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้ อปท. ได้ปรับใช้หรือเป็นตัวอย่างในการดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการของ อปท.
     1. ประกาศกำหนดตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  ตาม มติ ก.จังหวัด ( ก.ท.จ./ ก.อบต.จ. เห็นชอบแล้ว)
     2. หลังจากที่จังหวัดได้มีการประชุมซักซ้อม ให้กับ ประธานกรรมการฯ ท้องถิ่นอำเภอ และ ผู้บริหาร อปท.แล้ว อปท.  ควรเริ่มดำเนินการ ประกาศรับสมัคร.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และดำเนินการคัดเลือกตามขั้นตอน ประมาณกลางเดือน ต.ต. 54 เป็นต้นไป....และควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 54

                                                                     ด้วยความปรารถนาดี
     - (ข่าวสารที่แจ้ง.. เป็นความปรารถนาดี เพื่อให้การสื่อสารรวดเร็วขึ้น โดยมุ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อประโยชน์โดยรวม ไม่อาจใช้อ้างอิงในทางกฏหมายได้ การดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. ต้องเป็นไป ตามที่กฏหมาย หลักเกณฑ์กำหนด..)

โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2554