Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
สถจ.อุดรธานี ขับเคลื่อนตามนโยบายวาระที่ ๙.การรณรงค์รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
Responsive image
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรัฐฎาพร มงคลสวัสดิ์ ท้องถิ่นอำเภอหนองแสง นายธีรวัตน์ สนิทชน ท้องถิ่นอำเภอกุมวาปี นายชาตรี เจริญชนม์ ท้องถิ่นอำเภอไชยวาน นายธนกรณ์ จุตาผิว ท้องถิ่นอำเภอนายูง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. บุคลากรในสังกัด อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการบริหารจัดการขยะฯระดับอำเภอ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระที่ ๙.การรณรงค์รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งขับเคลื่อนโดย สถจ.อุดรธานี ณ พื้นที่ที่รับผิดชอบ
     
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2560

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th